Официални Правила - "Февруари GIVEAWAY"

1. Общи

1.1. Възложител и организатор на Играта е "ВИЛЕДЕ НН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Ангел Кънчев № 19, ет. 5, ап. 16 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в "Февруари GIVEAWAY" са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на "Февруари GIVEAWAY" (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Организаторът на "Февруари GIVEAWAY" си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Facebook страница https://www.facebook.com/tarashoes.bg

1.2. Срок: Играта се провежда за периода от 01.02.2024 до 29.02.2024

1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в "Февруари GIVEAWAY" С извършването на което и да е от действията за участие в "Февруари GIVEAWAY", участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

2. Участници

2.1. Участник в "Февруари GIVEAWAY" може да бъде всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст с постоянен адрес в България и регистриран профил във Facebook.

2.2. Участието в "Февруари GIVEAWAY" е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в "Коледен GIVEAWAY", когато отбележи един свой приятел в коментар под публикацията на играта във Facebook страницата https://www.facebook.com/tarashoes.bg, като предварително е харесал страницата на Tara Shoes във Facebook.

3. Механизъм

На Facebook страницата ни https://www.facebook.com/tarashoes.bg за периода на провеждане на "Февруари GIVEAWAY" има публикация, поставена от Организатора. Участникът вписва като коментар един свой приятел под самата публикация, като предварително е харесал страницата на Tara Shoes във Facebook. Право да участва за награда от "Февруари GIVEAWAY" има само Участник, изпълнил всички условия на "Февруари GIVEAWAY"

Наградата: Подарък по избор от www.tarashoes.bg

4. Всички участници

в "Февруари GIVEAWAY" безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от играта са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

5. Получаване на наградата

5.1. Победителите от играта следва в срок от 6 месеца от направената публикация да се свърже с Организатора, като ни пише съобщение на страницата ни във Facebook, като посочи телефон за връзка, име и фамилия, за да получи повече инструкции за получаване на наградата.

5.2. Наградата ще бъде изпратена в срок от 3 дни от предоставянето на информацията за сметка на изпращача.

6. Публичност

6.1. Лицата, участващи в "Февруари GIVEAWAY" изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените от печелившия участник в "Коледен GIVEAWAY" имена, снимка и други данни във Facebook, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.

6.2. Участниците в "Февруари GIVEAWAY" се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством лични съобщения във Facebook, телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 1 (един) месец след края ѝ.

7. Защита на личните данни

7.1. Лицата, участващи в Играта, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на "Февруари GIVEAWAY", а при спечелване на награда – за оформяне за приемо-предаването ѝ.

7.2. Участниците в "Февруари GIVEAWAY" са информирани, че: Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в "Февруари GIVEAWAY"; Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до: office@tarashoes.bg

8. Други

8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

8.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook.

8.3. Не се допуска размяна на наградата срещу пари.